Zraniteľní odberatelia

Radi pre vás zabezpečíme:
  • optimalizáciu rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu,
  • poradenstvo pri rokovaniach s distribučnými sústavami a dodávateľmi pri stavbe alebo rekonštrukcii budov alebo zmene rezervovanej kapacity,
  • posúdenie správnosti rozpočítavania tepla a teplej úžitkovej vody  s ohľadom na uplatňované rozdelenie základnej a spotrebnej zložky.