Štátne a verejné inštitúcie

Pre všetky štátne a verejné inštitúcie, nemocnice, univerzity, kultúrne a sociálne zariadenia zabezpečujeme:

  • výber najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu,
  • optimalizáciu rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu,
  • identifikáciu úspory nákladov na elektrinu, plyn, teplo a vodu,
  • kontrolu správnosti výpočtu regulačného príkonu tepla,
  • energetický audit a návrh na zníženie spotreby energie,
  • monitoring povinností voči energetickej legislatíve a uplatňovanie vlastných nárokov voči štátu a iným inštitúciám vyplývajúcich z plnenia štandardov kvality za dodávku energie a vody.